qstrdefsport.h 4.83 KB
Newer Older
1
2
3
4
// qstrs specific to this port

Q(help)
Q(pyb)
5
Q(unique_id)
6
7
Q(info)
Q(sd_test)
8
9
Q(present)
Q(power)
10
Q(wfi)
11
12
Q(disable_irq)
Q(enable_irq)
13
14
15
16
Q(stop)
Q(standby)
Q(source_dir)
Q(main)
17
Q(usb_mode)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Q(sync)
Q(gc)
Q(repl_info)
Q(delay)
Q(udelay)
Q(switch)
Q(SW)
Q(servo)
Q(pwm)
27
Q(read)
28
29
Q(readall)
Q(readline)
30
Q(write)
31
Q(have_cdc)
32
33
Q(hid)
Q(time)
34
Q(rng)
35
36
37
Q(LCD)
Q(SD)
Q(SDcard)
38
Q(FileIO)
39
40
41
// Entries for sys.path
Q(0:/)
Q(0:/lib)
42
43
Q(millis)

44
45
46
47
48
// for RTC class
Q(RTC)
Q(info)
Q(datetime)

49
// for Pin class
50
51
52
Q(Pin)
Q(PinAF)
Q(PinNamed)
53
Q(init)
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Q(value)
Q(low)
Q(high)
Q(name)
Q(port)
Q(pin)
Q(mapper)
Q(dict)
Q(debug)
Q(board)
Q(cpu)
Q(IN)
Q(OUT_PP)
Q(OUT_OD)
Q(AF_PP)
Q(AF_OD)
Q(ANALOG)
71
72
73
Q(PULL_NONE)
Q(PULL_UP)
Q(PULL_DOWN)
74

75
76
// for LED object
Q(LED)
77
78
79
80
81
Q(on)
Q(off)
Q(toggle)
Q(intensity)

82
83
// for USART object
Q(USART)
84
85
86
87
88
Q(status)
Q(recv_chr)
Q(send_chr)
Q(send)

89
90
// for ExtInt class
Q(ExtInt)
91
92
Q(pin)
Q(mode)
93
Q(pull)
94
Q(callback)
95
96
97
98
Q(line)
Q(enable)
Q(disable)
Q(swint)
99
Q(regs)
100
101
102
103
104
105
Q(IRQ_RISING)
Q(IRQ_FALLING)
Q(IRQ_RISING_FALLING)
Q(EVT_RISING)
Q(EVT_FALLING)
Q(EVT_RISING_FALLING)
106
107
108

// for I2C object
Q(I2C)
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Q(mode)
Q(addr)
Q(baudrate)
Q(gencall)
Q(data)
Q(memaddr)
Q(timeout)
Q(init)
Q(deinit)
118
Q(is_ready)
119
Q(scan)
120
121
Q(send)
Q(recv)
122
123
124
Q(mem_read)
Q(mem_write)

Damien George's avatar
Damien George committed
125
126
127
128
129
130
131
132
133
// for SPI class
Q(SPI)
Q(init)
Q(deinit)
Q(send)
Q(recv)
Q(send_recv)
Q(mode)
Q(baudrate)
134
135
Q(polarity)
Q(phase)
Damien George's avatar
Damien George committed
136
137
138
139
140
Q(dir)
Q(size)
Q(nss)
Q(firstbit)
Q(ti)
141
Q(crc)
Damien George's avatar
Damien George committed
142
143
Q(MASTER)
Q(SLAVE)
144
145
Q(MSB)
Q(LSB)
Damien George's avatar
Damien George committed
146

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
// for Accel object
Q(Accel)
Q(x)
Q(y)
Q(z)
Q(tilt)
Q(filtered_xyz)

// for ADC object
Q(ADC)
157
Q(ADCAll)
158
Q(read_timed)
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
Q(read_channel)
Q(read_core_temp)
Q(read_core_vbat)
Q(read_core_vref)

// for DAC object
Q(DAC)
Q(noise)
Q(triangle)
Q(dma)

// for Servo object
Q(Servo)
172
173
Q(pulse_width)
Q(calibrate)
174
Q(angle)
175
Q(speed)
176

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
// for os module
Q(os)
Q(/)
Q(listdir)
Q(mkdir)
Q(remove)
Q(rmdir)
Q(unlink)
Q(sep)
Q(urandom)
187
188
189
190

// for time module
Q(time)
Q(sleep)
191
192
193

// for input
Q(input)
194
195
196

// for stm module
Q(stm)
197
198
199
200
Q(mem)
Q(mem8)
Q(mem16)
Q(mem32)
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

// for stm constants
Q(ADC)
Q(ADC1)
Q(ADC2)
Q(ADC3)
Q(ADC_CR1)
Q(ADC_CR2)
Q(ADC_DR)
Q(ADC_HTR)
Q(ADC_JDR1)
Q(ADC_JDR2)
Q(ADC_JDR3)
Q(ADC_JDR4)
Q(ADC_JOFR1)
Q(ADC_JOFR2)
Q(ADC_JOFR3)
Q(ADC_JOFR4)
Q(ADC_JSQR)
Q(ADC_LTR)
Q(ADC_SMPR1)
Q(ADC_SMPR2)
Q(ADC_SQR1)
Q(ADC_SQR2)
Q(ADC_SQR3)
Q(ADC_SR)
Q(CAN1)
Q(CAN2)
Q(CRC)
Q(CRC_CR)
Q(CRC_DR)
Q(CRC_IDR)
Q(DAC)
Q(DAC_CR)
Q(DAC_DHR12L1)
Q(DAC_DHR12L2)
Q(DAC_DHR12LD)
Q(DAC_DHR12R1)
Q(DAC_DHR12R2)
Q(DAC_DHR12RD)
Q(DAC_DHR8R1)
Q(DAC_DHR8R2)
Q(DAC_DHR8RD)
Q(DAC_DOR1)
Q(DAC_DOR2)
Q(DAC_SR)
Q(DAC_SWTRIGR)
Q(DBGMCU_APB1FZ)
Q(DBGMCU_APB2FZ)
Q(DBGMCU_CR)
Q(DBGMCU_IDCODE)
Q(DMA1)
Q(DMA2)
Q(DMA_HIFCR)
Q(DMA_HISR)
Q(DMA_LIFCR)
Q(DMA_LISR)
Q(EXTI)
Q(EXTI_EMR)
Q(EXTI_FTSR)
Q(EXTI_IMR)
Q(EXTI_PR)
Q(EXTI_RTSR)
Q(EXTI_SWIER)
Q(FLASH)
Q(FLASH_ACR)
Q(FLASH_CR)
Q(FLASH_KEYR)
Q(FLASH_OPTCR)
Q(FLASH_OPTCR1)
Q(FLASH_OPTKEYR)
Q(FLASH_SR)
273
274
275
276
Q(GPIOA)
Q(GPIOB)
Q(GPIOC)
Q(GPIOD)
277
278
279
280
281
282
283
Q(GPIOE)
Q(GPIOF)
Q(GPIOG)
Q(GPIOH)
Q(GPIOI)
Q(GPIO_AFR0)
Q(GPIO_AFR1)
284
Q(GPIO_BSRRH)
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
Q(GPIO_BSRRL)
Q(GPIO_IDR)
Q(GPIO_LCKR)
Q(GPIO_MODER)
Q(GPIO_ODR)
Q(GPIO_OSPEEDR)
Q(GPIO_OTYPER)
Q(GPIO_PUPDR)
Q(I2C1)
Q(I2C2)
Q(I2C3)
Q(I2C_CCR)
Q(I2C_CR1)
Q(I2C_CR2)
Q(I2C_DR)
Q(I2C_FLTR)
Q(I2C_OAR1)
Q(I2C_OAR2)
Q(I2C_SR1)
Q(I2C_SR2)
Q(I2C_TRISE)
Q(IWDG)
Q(IWDG_KR)
Q(IWDG_PR)
Q(IWDG_RLR)
Q(IWDG_SR)
Q(PWR)
Q(PWR_CR)
Q(PWR_CSR)
Q(RCC)
Q(RCC_AHB1ENR)
Q(RCC_AHB1LPENR)
Q(RCC_AHB1RSTR)
Q(RCC_AHB2ENR)
Q(RCC_AHB2LPENR)
Q(RCC_AHB2RSTR)
Q(RCC_AHB3ENR)
Q(RCC_AHB3LPENR)
Q(RCC_AHB3RSTR)
Q(RCC_APB1ENR)
Q(RCC_APB1LPENR)
Q(RCC_APB1RSTR)
Q(RCC_APB2ENR)
Q(RCC_APB2LPENR)
Q(RCC_APB2RSTR)
Q(RCC_BDCR)
Q(RCC_CFGR)
Q(RCC_CIR)
Q(RCC_CR)
Q(RCC_PLLCFGR)
Q(RCC_PLLI2SCFGR)
Q(RCC_SSCGR)
Q(RNG)
Q(RNG_CR)
Q(RNG_DR)
Q(RNG_SR)
Q(RTC)
Q(RTC_ALRMAR)
Q(RTC_ALRMBR)
Q(RTC_BKP0R)
Q(RTC_BKP10R)
Q(RTC_BKP11R)
Q(RTC_BKP12R)
Q(RTC_BKP13R)
Q(RTC_BKP14R)
Q(RTC_BKP15R)
Q(RTC_BKP16R)
Q(RTC_BKP17R)
Q(RTC_BKP18R)
Q(RTC_BKP19R)
Q(RTC_BKP1R)
Q(RTC_BKP2R)
Q(RTC_BKP3R)
Q(RTC_BKP4R)
Q(RTC_BKP5R)
Q(RTC_BKP6R)
Q(RTC_BKP7R)
Q(RTC_BKP8R)
Q(RTC_BKP9R)
Q(RTC_CALIBR)
Q(RTC_CALR)
Q(RTC_CR)
Q(RTC_DR)
Q(RTC_ISR)
Q(RTC_PRER)
Q(RTC_SHIFTR)
Q(RTC_SSR)
Q(RTC_TAFCR)
Q(RTC_TR)
Q(RTC_TSDR)
Q(RTC_TSSSR)
Q(RTC_TSTR)
Q(RTC_WPR)
Q(RTC_WUTR)
Q(SDIO)
Q(SPI1)
Q(SPI2)
Q(SPI3)
Q(SPI_CR1)
Q(SPI_CR2)
Q(SPI_CRCPR)
Q(SPI_DR)
Q(SPI_I2SCFGR)
Q(SPI_I2SPR)
Q(SPI_RXCRCR)
Q(SPI_SR)
Q(SPI_TXCRCR)
Q(SYSCFG)
Q(SYSCFG_CMPCR)
Q(SYSCFG_EXTICR0)
Q(SYSCFG_EXTICR1)
Q(SYSCFG_EXTICR2)
Q(SYSCFG_EXTICR3)
Q(SYSCFG_MEMRMP)
Q(SYSCFG_PMC)
Q(TIM1)
Q(TIM10)
Q(TIM11)
Q(TIM12)
Q(TIM13)
Q(TIM14)
Q(TIM2)
Q(TIM3)
Q(TIM4)
Q(TIM5)
Q(TIM6)
Q(TIM7)
Q(TIM8)
Q(TIM9)
Q(TIM_ARR)
Q(TIM_BDTR)
Q(TIM_CCER)
Q(TIM_CCMR1)
Q(TIM_CCMR2)
Q(TIM_CCR1)
Q(TIM_CCR2)
Q(TIM_CCR3)
Q(TIM_CCR4)
Q(TIM_CNT)
Q(TIM_CR1)
Q(TIM_CR2)
Q(TIM_DCR)
Q(TIM_DIER)
Q(TIM_DMAR)
Q(TIM_EGR)
Q(TIM_OR)
Q(TIM_PSC)
Q(TIM_RCR)
Q(TIM_SMCR)
Q(TIM_SR)
Q(UART4)
Q(UART5)
Q(USART1)
Q(USART2)
Q(USART3)
Q(USART6)
Q(USART_BRR)
Q(USART_CR1)
Q(USART_CR2)
Q(USART_CR3)
Q(USART_DR)
Q(USART_GTPR)
Q(USART_SR)
Q(WWDG)
Q(WWDG_CFR)
Q(WWDG_CR)
Q(WWDG_SR)