qstrdefsport.h 5.02 KB
Newer Older
1
2
3
4
// qstrs specific to this port

Q(help)
Q(pyb)
5
Q(unique_id)
6
7
Q(info)
Q(sd_test)
8
9
Q(present)
Q(power)
10
Q(wfi)
11
12
Q(disable_irq)
Q(enable_irq)
13
14
15
16
Q(stop)
Q(standby)
Q(source_dir)
Q(main)
17
Q(usb_mode)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Q(sync)
Q(gc)
Q(repl_info)
Q(delay)
Q(udelay)
Q(switch)
Q(SW)
Q(servo)
Q(pwm)
27
Q(read)
28
29
Q(readall)
Q(readline)
30
Q(write)
31
Q(have_cdc)
32
33
Q(hid)
Q(time)
34
Q(rng)
35
36
37
Q(LCD)
Q(SD)
Q(SDcard)
38
Q(FileIO)
39
40
41
// Entries for sys.path
Q(0:/)
Q(0:/lib)
42
43
Q(millis)

44
45
46
47
48
// for RTC class
Q(RTC)
Q(info)
Q(datetime)

49
// for Pin class
50
51
52
Q(Pin)
Q(PinAF)
Q(PinNamed)
53
Q(init)
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Q(value)
Q(low)
Q(high)
Q(name)
Q(port)
Q(pin)
Q(mapper)
Q(dict)
Q(debug)
Q(board)
Q(cpu)
Q(IN)
Q(OUT_PP)
Q(OUT_OD)
Q(AF_PP)
Q(AF_OD)
Q(ANALOG)
71
72
73
Q(PULL_NONE)
Q(PULL_UP)
Q(PULL_DOWN)
74

75
76
// for LED object
Q(LED)
77
78
79
80
81
Q(on)
Q(off)
Q(toggle)
Q(intensity)

Damien George's avatar
Damien George committed
82
83
// for UART class
Q(UART)
84
85
86
87
88
89
90
Q(baudrate)
Q(bits)
Q(stop)
Q(parity)
Q(init)
Q(deinit)
Q(all)
91
Q(send)
92
Q(recv)
93

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
// for Timer class
Q(Timer)
Q(counter)
Q(prescaler)
Q(period)
Q(callback)
Q(freq)
Q(mode)
Q(div)

104
105
// for ExtInt class
Q(ExtInt)
106
107
Q(pin)
Q(mode)
108
Q(pull)
109
Q(callback)
110
111
112
113
Q(line)
Q(enable)
Q(disable)
Q(swint)
114
Q(regs)
115
116
117
118
119
120
Q(IRQ_RISING)
Q(IRQ_FALLING)
Q(IRQ_RISING_FALLING)
Q(EVT_RISING)
Q(EVT_FALLING)
Q(EVT_RISING_FALLING)
121
122
123

// for I2C object
Q(I2C)
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Q(mode)
Q(addr)
Q(baudrate)
Q(gencall)
Q(data)
Q(memaddr)
Q(timeout)
Q(init)
Q(deinit)
133
Q(is_ready)
134
Q(scan)
135
136
Q(send)
Q(recv)
137
138
139
Q(mem_read)
Q(mem_write)

Damien George's avatar
Damien George committed
140
141
142
143
144
145
146
147
148
// for SPI class
Q(SPI)
Q(init)
Q(deinit)
Q(send)
Q(recv)
Q(send_recv)
Q(mode)
Q(baudrate)
149
150
Q(polarity)
Q(phase)
Damien George's avatar
Damien George committed
151
Q(dir)
152
Q(bits)
Damien George's avatar
Damien George committed
153
154
155
Q(nss)
Q(firstbit)
Q(ti)
156
Q(crc)
Damien George's avatar
Damien George committed
157
158
Q(MASTER)
Q(SLAVE)
159
160
Q(MSB)
Q(LSB)
Damien George's avatar
Damien George committed
161

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
// for Accel object
Q(Accel)
Q(x)
Q(y)
Q(z)
Q(tilt)
Q(filtered_xyz)

// for ADC object
Q(ADC)
172
Q(ADCAll)
173
Q(read_timed)
174
175
176
177
178
Q(read_channel)
Q(read_core_temp)
Q(read_core_vbat)
Q(read_core_vref)

179
// for DAC class
180
181
182
Q(DAC)
Q(noise)
Q(triangle)
183
184
185
186
187
188
189
Q(write)
Q(write_timed)
Q(data)
Q(freq)
Q(mode)
Q(NORMAL)
Q(CIRCULAR)
190
191
192

// for Servo object
Q(Servo)
193
194
Q(pulse_width)
Q(calibrate)
195
Q(angle)
196
Q(speed)
197

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
// for os module
Q(os)
Q(/)
Q(listdir)
Q(mkdir)
Q(remove)
Q(rmdir)
Q(unlink)
Q(sep)
Q(urandom)
208
209
210
211

// for time module
Q(time)
Q(sleep)
212
213
214

// for input
Q(input)
215
216
217

// for stm module
Q(stm)
218
219
220
221
Q(mem)
Q(mem8)
Q(mem16)
Q(mem32)
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

// for stm constants
Q(ADC)
Q(ADC1)
Q(ADC2)
Q(ADC3)
Q(ADC_CR1)
Q(ADC_CR2)
Q(ADC_DR)
Q(ADC_HTR)
Q(ADC_JDR1)
Q(ADC_JDR2)
Q(ADC_JDR3)
Q(ADC_JDR4)
Q(ADC_JOFR1)
Q(ADC_JOFR2)
Q(ADC_JOFR3)
Q(ADC_JOFR4)
Q(ADC_JSQR)
Q(ADC_LTR)
Q(ADC_SMPR1)
Q(ADC_SMPR2)
Q(ADC_SQR1)
Q(ADC_SQR2)
Q(ADC_SQR3)
Q(ADC_SR)
Q(CAN1)
Q(CAN2)
Q(CRC)
Q(CRC_CR)
Q(CRC_DR)
Q(CRC_IDR)
Q(DAC)
Q(DAC_CR)
Q(DAC_DHR12L1)
Q(DAC_DHR12L2)
Q(DAC_DHR12LD)
Q(DAC_DHR12R1)
Q(DAC_DHR12R2)
Q(DAC_DHR12RD)
Q(DAC_DHR8R1)
Q(DAC_DHR8R2)
Q(DAC_DHR8RD)
Q(DAC_DOR1)
Q(DAC_DOR2)
Q(DAC_SR)
Q(DAC_SWTRIGR)
Q(DBGMCU_APB1FZ)
Q(DBGMCU_APB2FZ)
Q(DBGMCU_CR)
Q(DBGMCU_IDCODE)
Q(DMA1)
Q(DMA2)
Q(DMA_HIFCR)
Q(DMA_HISR)
Q(DMA_LIFCR)
Q(DMA_LISR)
Q(EXTI)
Q(EXTI_EMR)
Q(EXTI_FTSR)
Q(EXTI_IMR)
Q(EXTI_PR)
Q(EXTI_RTSR)
Q(EXTI_SWIER)
Q(FLASH)
Q(FLASH_ACR)
Q(FLASH_CR)
Q(FLASH_KEYR)
Q(FLASH_OPTCR)
Q(FLASH_OPTCR1)
Q(FLASH_OPTKEYR)
Q(FLASH_SR)
294
295
296
297
Q(GPIOA)
Q(GPIOB)
Q(GPIOC)
Q(GPIOD)
298
299
300
301
302
303
304
Q(GPIOE)
Q(GPIOF)
Q(GPIOG)
Q(GPIOH)
Q(GPIOI)
Q(GPIO_AFR0)
Q(GPIO_AFR1)
305
Q(GPIO_BSRRH)
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
Q(GPIO_BSRRL)
Q(GPIO_IDR)
Q(GPIO_LCKR)
Q(GPIO_MODER)
Q(GPIO_ODR)
Q(GPIO_OSPEEDR)
Q(GPIO_OTYPER)
Q(GPIO_PUPDR)
Q(I2C1)
Q(I2C2)
Q(I2C3)
Q(I2C_CCR)
Q(I2C_CR1)
Q(I2C_CR2)
Q(I2C_DR)
Q(I2C_FLTR)
Q(I2C_OAR1)
Q(I2C_OAR2)
Q(I2C_SR1)
Q(I2C_SR2)
Q(I2C_TRISE)
Q(IWDG)
Q(IWDG_KR)
Q(IWDG_PR)
Q(IWDG_RLR)
Q(IWDG_SR)
Q(PWR)
Q(PWR_CR)
Q(PWR_CSR)
Q(RCC)
Q(RCC_AHB1ENR)
Q(RCC_AHB1LPENR)
Q(RCC_AHB1RSTR)
Q(RCC_AHB2ENR)
Q(RCC_AHB2LPENR)
Q(RCC_AHB2RSTR)
Q(RCC_AHB3ENR)
Q(RCC_AHB3LPENR)
Q(RCC_AHB3RSTR)
Q(RCC_APB1ENR)
Q(RCC_APB1LPENR)
Q(RCC_APB1RSTR)
Q(RCC_APB2ENR)
Q(RCC_APB2LPENR)
Q(RCC_APB2RSTR)
Q(RCC_BDCR)
Q(RCC_CFGR)
Q(RCC_CIR)
Q(RCC_CR)
Q(RCC_PLLCFGR)
Q(RCC_PLLI2SCFGR)
Q(RCC_SSCGR)
Q(RNG)
Q(RNG_CR)
Q(RNG_DR)
Q(RNG_SR)
Q(RTC)
Q(RTC_ALRMAR)
Q(RTC_ALRMBR)
Q(RTC_BKP0R)
Q(RTC_BKP10R)
Q(RTC_BKP11R)
Q(RTC_BKP12R)
Q(RTC_BKP13R)
Q(RTC_BKP14R)
Q(RTC_BKP15R)
Q(RTC_BKP16R)
Q(RTC_BKP17R)
Q(RTC_BKP18R)
Q(RTC_BKP19R)
Q(RTC_BKP1R)
Q(RTC_BKP2R)
Q(RTC_BKP3R)
Q(RTC_BKP4R)
Q(RTC_BKP5R)
Q(RTC_BKP6R)
Q(RTC_BKP7R)
Q(RTC_BKP8R)
Q(RTC_BKP9R)
Q(RTC_CALIBR)
Q(RTC_CALR)
Q(RTC_CR)
Q(RTC_DR)
Q(RTC_ISR)
Q(RTC_PRER)
Q(RTC_SHIFTR)
Q(RTC_SSR)
Q(RTC_TAFCR)
Q(RTC_TR)
Q(RTC_TSDR)
Q(RTC_TSSSR)
Q(RTC_TSTR)
Q(RTC_WPR)
Q(RTC_WUTR)
Q(SDIO)
Q(SPI1)
Q(SPI2)
Q(SPI3)
Q(SPI_CR1)
Q(SPI_CR2)
Q(SPI_CRCPR)
Q(SPI_DR)
Q(SPI_I2SCFGR)
Q(SPI_I2SPR)
Q(SPI_RXCRCR)
Q(SPI_SR)
Q(SPI_TXCRCR)
Q(SYSCFG)
Q(SYSCFG_CMPCR)
Q(SYSCFG_EXTICR0)
Q(SYSCFG_EXTICR1)
Q(SYSCFG_EXTICR2)
Q(SYSCFG_EXTICR3)
Q(SYSCFG_MEMRMP)
Q(SYSCFG_PMC)
Q(TIM1)
Q(TIM10)
Q(TIM11)
Q(TIM12)
Q(TIM13)
Q(TIM14)
Q(TIM2)
Q(TIM3)
Q(TIM4)
Q(TIM5)
Q(TIM6)
Q(TIM7)
Q(TIM8)
Q(TIM9)
Q(TIM_ARR)
Q(TIM_BDTR)
Q(TIM_CCER)
Q(TIM_CCMR1)
Q(TIM_CCMR2)
Q(TIM_CCR1)
Q(TIM_CCR2)
Q(TIM_CCR3)
Q(TIM_CCR4)
Q(TIM_CNT)
Q(TIM_CR1)
Q(TIM_CR2)
Q(TIM_DCR)
Q(TIM_DIER)
Q(TIM_DMAR)
Q(TIM_EGR)
Q(TIM_OR)
Q(TIM_PSC)
Q(TIM_RCR)
Q(TIM_SMCR)
Q(TIM_SR)
Q(UART4)
Q(UART5)
Q(USART1)
Q(USART2)
Q(USART3)
Q(USART6)
Q(USART_BRR)
Q(USART_CR1)
Q(USART_CR2)
Q(USART_CR3)
Q(USART_DR)
Q(USART_GTPR)
Q(USART_SR)
Q(WWDG)
Q(WWDG_CFR)
Q(WWDG_CR)
Q(WWDG_SR)